|||||| w i n d y k a c j a ||||||


USŁUGI I PROCES ODZYSKIWANIA WIERZYTELNOŚCI


1 stopień - Postępowanie polubowne przedsądowe

Po pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty, przystępujemy do prowadzenia z nim pertraktacji, korzystając z istniejących operacji prawnych,wyjaśniając dłużnikowi, że dobrowolne uregulowanie wierzytelności jest ostatnią szansą uniknięcia dodatkowych kosztów, związanych z kolejnymi etapami. Proponuje się dłużnikowi do uregulowania wierzytelności w okreslonym terminie, po upływie którego sprawa zostanie skierowana na drugi stopień odzyskiwania wierzytelności.


2 stopień - Postępowanie sądowe (tryb zwykły)

W przypadku braku płatności w określonym terminie odzyskanie wierzytelności przekazujemy radcy prawnemu, który złoży wniosek o odzyskanie wierzytelności w odpowiednim Sądzie,który z kolei wyda nakaz płatności.
Taki uproszczony tryb postępowania powoduje przyspieszenie zaspokojenia Państwa roszczeń a także może przekazać sprawę do rozpoznania w trybie zwykłym.


3 stopień - Postępownie polubowne przedwykonawcze

Trzeci stopień ma na celu ponowne negocjacje,w czasie których używamy nowych argumentów w celu zmobilizowania dłużnika do zrealizowania zobowiązania. Pouczamy go o konsekwencjach wszczęcia postępowania przedwykonawczego.


4 stopień - Postępowanie wykonawcze

Gdy wszczęcie postepowania wykonawczego staje się konieczne i uzasadnione, współpracujący z Italservice Studio radca prawny dochodzi realizacji Państwa roszczeń korzystając z pomocy organów egzekucyjnych. Dbamy o prawidłowy przebieg tego postępowania, mając bezustannie na względzie Państwa interes.